Ook ver buiten de regio een begrip in heftrucks

VEILIGHEID & ARBO

Vollebregt is erg gesteld op de veiligheid van u en uw medewerkers daarvoor zorgen wij dat al onze producten hieraan bijdragen. Verder zijn wij een VA-Keur erkend keurend bedrijf en denken wij aan zaken als:


 • Personal Protection System
 • VA-veiligheidskeuringen
 • ARBO en milieuzorg
 • Het heftruckrijbewijs
 • Registratieformulier

Personal Protection System
Per 5-12-2002 moet iedere vorkheftruck uitgerust zijn met een voorziening, die bij het kantelen van de heftruck voorkomt dat de chauffeur beklemt kan raken. De meest eenvoudige methode hiervoor is het gebruik van de heupgordel, maar omdat de gordel in bijna alle gevallen niet gedragen wordt, is er een oplossing die gemakkelijk werkt en wel altijd gebruik wordt: Het personal Protection System. Download hier de brochure.

VA-veiligheidskeuringen
Sinds oktober 1998 is elke ondernemer verplicht al zijn interne transportmaterieel periodiek op veiligheid te laten keuren. De VA-Keur, een brancheorganisatie voor intern transportbedrijven, heeft hiervoor een erkend en onafhankelijk keurings-systeem opgezet. A.Vollebregt b.v. is sinds 1996 gecertificeerd als keurend bedrijf. Onze monteurs zijn opgeleid tot onafhankelijk keurmeester en worden hiervoor regelmatig bijgeschoold. Keuringsbedrijf Aboma-Keboma verzorgt willekeurige steekproeven, waardoor de kwaliteit en betrouwbaarheid van de keuring gewaarborgd blijven.

Met de VA-keuring voldoet u aan de nieuwste eisen en deze keuring kunnen wij combineren met een grote onderhoudsbeurt, waardoor de kosten beperkt blijven.
Voor al onze huurtrucks hanteren wij sinds 1996 de normen van de VA-keuring, zodat u over betrouwbaar en veilig materieel beschikt. 

ARBO en milieuzorg

Als aan de hand van de logistieke stappen binnen het magazijn de milieu-aspecten worden betrokken dan moet er op de volgende zaken gelet worden.

 • Lossen: Bij het lossen van goederen en dan met name van vloeistoffen, bestaat er altijd een kans dat er gemorst wordt. Hierin ligt een potentieel risico van bodemverontreiniging. Dat is ook de reden dat er in diverse bedrijfscategorieën vloeistofdichte vloeren worden geëist. Deze vloeren moeten voldoen aan de criteria uit de Richtlijn. Bodembeschermende voorzieningen. Handhavers kunnen hierop letten en een reeds aangelegde vloer afkeuren als deze niet voldoet aan die criteria. Bij het leggen van een nieuwe vloer is het dus verstandig hiermee rekening te houden. Gaat het om gevaarlijke stoffen (ADR) dan moet goed vastgelegd zijn wie lost. Tijdens het lossen rust de risicoaansprakelijkheid voor milieuschade door deze stoffen namelijk op degene die daadwerkelijk lost. Dit soort zaken moeten schriftelijk worden vastgelegd. Lossen van de goederen buiten de inrichting ten behoeve van het magazijn kan geluidhinder opleveren voor omwonenden. Bij overschrijding van de normen kan dit problemen opleveren voor de bestaande milieuvergunning van het bedrijf. Transport naar opslaglocatie: Tijdens transport bestaat er een risico van lekken van vloeistoffen en dus een potentieel bodemverontreinigingsrisico.
 • Opslag: Ook bij opslag bestaat een risico van bodemverontreiniging. In veel vergunningvoorschriften worden bij opslag van gevaarlijke vloeistoffen lekbakken vereist. Nadere invulling geschiedt ook door de CPR-eisen voor opslag gevaarlijke goederen.
 • Verpakken: Sinds 1998 is het Convenant Verpakkingen in Nederland van toepassing, een voortvloeisel van de eind 1997 in werking getreden ‘Ministeriële regeling verpakkingen en verpakkingsafval’. Vrijwel alle bedrijven hebben dit convenant, al dan niet via hun branches, ondertekend. Het convenant legt veel verplichtingen voor de bedrijven vast met het oog op preventie van verpakkingsafval. Wanneer verzonden wordt naar het buitenland moet rekening gehouden worden met de verpakkingsregelgeving in het bestemmingsland, dat andere bepaalde symbolen of bepaalde verpakkingseisen stelt.
 • Pallettiseren: Pallettiseren gebeurt vaak in combinatie met omwikkeling van bijvoorbeeld krimpfolie of banden. Het Convenant Verpakkingen heeft hier invloed op, in die zin dat gewerkt moet worden aan vermindering van verpakkingsafval en in sommige gevallen verandering van samenstelling van verpakking.
 • Laden: Voor het laden geldt hetzelfde als bij het lossen. Ook hier is er een risico van morsverliezen en van potentiële bodemverontreiniging. Risicoaansprakelijkheid voor milieuschade bij het lossen voor gevaarlijke stoffen.
 • Intern transport: Er zijn meer mogelijkheden om gebruik te maken van milieuvriendelijke transportmiddelen. Steeds vaker worden in de vergunningvoorschriften eisen gesteld aan de heftrucks met betrekking tot emissies, zowel geluid als luchtverontreiniging. Ook aan het geluidsniveau dat door de berijder/chauffeur wordt ontvangen zijn eisen gesteld. Op investeringen in milieu- en arbo-vriendelijke heftrucks is de MIA- en FARBO-regeling van toepassing.
 • Vervoer op het bedrijfsterrein: Vervoer op het bedrijfsterrein kan zorgen voor overlast voor omwonenden. Te denken valt hierbij aan geluid-, stank- of stofhinder (zowel van lading afkomstig als door het rijden zelf veroorzaakt). In de vergunning kunnen zowel aan hinder door lading als aan hinder door het rijden voorschriften worden verbonden. Overschrijding hiervan kan de bedrijfsvoering belemmeren doordat de milieu-inspectie optreedt. Op vervoer van gevaarlijke stoffen op het bedrijfsterrein is de risicoaansprakelijkheid voor milieuschade door gevaarlijke stoffen van toepassing.
 • 'Dieselen' binnen niet langer toegestaan: De Arbeidsinpectie verbiedt voortaan de toepassing van dieselvorkheftrucks tot vier ton in gesloten én half open ruimtes. Deze maatregel volgt vanuit Europese richtlijnen ter bestrijding van kankerverwekkende stoffen (PAK’S) in de werkomgeving. Het monteren van roetfilters e.d. wordt door de Arbeidsinspectie als tijdelijke oplossing gezien en voorkomt niet de gedwongen vervanging van de machine. Als alternatief kan Vollebregt u ook in de zwaardere capaciteiten elektrisch of LPG leveren, waarmee u schoon en stil kunt werken. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Het heftruckrijbewijs
Als werkgever bent u verantwoordelijk voor het goed instrueren van de bestuurders van al uw intern transportmaterieel. Ook al is een rijbewijs (nog) niet wettelijk verplicht, kunt u hiermee achteraf wel aantonen aan uw verplichting tot instructie te hebben voldaan.

Door een cursus kijken uw mensen bovendien met andere ogen naar hun eigen werkzaamheden, waardoor de veiligheid in de praktijk zal toenemen en schades voorkomen worden.

De uitleg, welke u bij aflevering van onze (huur) trucks ontvangt en de veiligheids-stickers op de trucks, zijn slechts een klein onderdeel van de totale instructie en dekken zeker niet de volledige verplichting.

Wij adviseren u graag over de mogelijkheden tot opleiding van uw medewerkers, wat ook ter plaatse verzorgd kan worden.

VCA
VGM Checklist Aanemers staat voor basisveiligheid. Dit examen is samengesteld door de VCA Examenbank aan de hand van de eind- en toetstermen die zijn vastgesteld door het CCVD-VCA. Vollebregt is trots op zijn werknemers die dit examen in hun bezit hebben.

Registratieformulier
Als onderdeel van de totale instructie kunt u hierbij ons registratieformulier uit printen. Op dit formulier staan 16 belangrijke veiligheidsvoorschriften, welk bekend dienen te zijn bij iedere bestuurder. Deze formulieren kunt u per bestuurder ondertekend in de Arbo-map opbergen als schriftelijk bewijs van instructie.

Hierbij benadrukken wij wel dat dit slechts een onderdeel is van de totale instructie en derhalve niet de volledige verplichting dekt. Download hier ons registratieformulier.

Veiligheidsgordel
Elke vorkheftruck, die (opnieuw) in gebruik genomen wordt dient voorzien te zijn van een veiligheidsgordel. Voor alle bestaande trucks geldt een overgangsperiode tot 5 december 2002. Wij adviseren u de gordel bij een volgende beurt te laten installeren of te bestellen bij ons magazijn.